VIỆT-ÚC SUITE

Số lượng: 6

Diện tích: 72m2

Giường: 1 Giường Tròn Lớn

Số người: 2

Giá phòng: 3.000.000 VNĐ

Chi tiết

Số lượng: 6

Diện tích: 72m2

Giường: 1 Giường Tròn Lớn

Số người: 2

Giá phòng: 3.000.000 VNĐ

Chi tiết

SUPERIOR DOUBLE

Số lượng: 15

Diện tích: 28- 30m2

Giường: 1 Giường Lớn

Số người: 2

Giá phòng: 1.100.000 VNĐ

Chi tiết

Số lượng: 15

Diện tích: 28- 30m2

Giường: 1 Giường Lớn

Số người: 2

Giá phòng: 1.100.000 VNĐ

Chi tiết

SUPERIOR TWIN

Số lượng: 33

Diện tích: 28-30m2

Giường: 02 Giường Đơn

Số người: 2

Giá phòng: 1.100.000 VNĐ

Chi tiết

Số lượng: 33

Diện tích: 28-30m2

Giường: 02 Giường Đơn

Số người: 2

Giá phòng: 1.100.000 VNĐ

Chi tiết

JUNIOR DOUBLE

Số lượng: 4

Diện tích: 50m2

Giường: 1 Giường Lớn

Số người: 2

Giá phòng: 1.890.000 VNĐ

Chi tiết

Số lượng: 4

Diện tích: 50m2

Giường: 1 Giường Lớn

Số người: 2

Giá phòng: 1.890.000 VNĐ

Chi tiết

DELUXE TWIN

Số lượng: 9

Diện tích: 32m2

Giường: 2 Giường Đơn

Số người: 2

Giá phòng: 1.580.000 VNĐ

Chi tiết

Số lượng: 9

Diện tích: 32m2

Giường: 2 Giường Đơn

Số người: 2

Giá phòng: 1.580.000 VNĐ

Chi tiết

TIÊU CHUẨN

Số lượng: 6

Diện tích: 18 - 20m2

Giường: 1 Giường Lớn

Số người: 2

Giá phòng: 890.000 VNĐ

Chi tiết

Số lượng: 6

Diện tích: 18 - 20m2

Giường: 1 Giường Lớn

Số người: 2

Giá phòng: 890.000 VNĐ

Chi tiết