Suite

Số lượng: 6

Diện tích: 70m2

Giường: 1 giường

Số người: 4

Giá phòng: 3.000.000 VNĐ

Chi tiết

Số lượng: 6

Diện tích: 70m2

Giường: 1 giường

Số người: 4

Giá phòng: 3.000.000 VNĐ

Chi tiết

Cao cấp

Số lượng: 48

Diện tích: 28m2

Giường: 1 giường 2 người

Số người: 4

Giá phòng: 850.000 VNĐ

Chi tiết

Số lượng: 48

Diện tích: 28m2

Giường: 1 giường 2 người

Số người: 4

Giá phòng: 850.000 VNĐ

Chi tiết

Junior

Số lượng: 4

Diện tích: 50m2

Giường: 3 người lớn : 1 trẻ em

Số người: 4

Giá phòng: 1.450.000 VNĐ

Chi tiết

Số lượng: 4

Diện tích: 50m2

Giường: 3 người lớn : 1 trẻ em

Số người: 4

Giá phòng: 1.450.000 VNĐ

Chi tiết

Sang Trọng

Số lượng: 9

Diện tích: 32m2

Giường: Giường đôi

Số người: 2

Vui lòng liên hệ

Chi tiết

Số lượng: 9

Diện tích: 32m2

Giường: Giường đôi

Số người: 2

Vui lòng liên hệ

Chi tiết

Tiêu chuẩn

Số lượng: 6

Diện tích: 20m2

Giường: 2

Số người: 2

Giá phòng: 650.000 VNĐ

Chi tiết

Số lượng: 6

Diện tích: 20m2

Giường: 2

Số người: 2

Giá phòng: 650.000 VNĐ

Chi tiết